Contact

De medewerkers van Gemeentearchief Veenendaal helpen u graag bij uw onderzoek. U kunt ons een e-mail sturen. Wilt u langskomen in de studiezaal? Stuur ons dan ook een e-mail om een afspraak te maken.

Contact opnemen

Telefoonnummer: (0318) 538 538
E-mail: gemeentearchief@veenendaal.nl

Gemeentearchief Veenendaal is te vinden in het gemeentehuis: Raadhuisplein 1 te Veenendaal. Er is een parkeergarage onder het gemeentehuis (ingang J.G. Sandbrinkstraat), en er zijn een aantal bushaltes op loopafstand. 

Over Gemeentearchief Veenendaal

Onze publieksmedewerkers zijn Janneke van den Berg en Marjon Loonen. Zij worden daarbij geholpen door een groep van twintig enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen onder andere bij het digitaliseren en beschrijven van de collectie en ontcijferen lastig te lezen oude geschriften. Hun inzet is van onmisbare waarde.

Bezoekersreglement studiezaal

Wij hebben onderstaande regels vastgesteld. Het doel van deze regels is om het bezoek aan de studiezaal voor iedereen prettig te laten verlopen, maar ook ter bescherming van onze archieven en collecties. Mocht u na het lezen van deze huisregels nog vragen hebben, raadpleeg dan een van de archiefmedewerkers.

1. Registratie

Als u onderzoek komt doen, zal een archiefmedewerker uw naam, (e-mail)adres c.q. telefoonnummer, datum van bezoek, onderwerp van onderzoek en geraadpleegde stukken registreren. De verzamelde gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor geanonimiseerde statistische doeleinden. De registratie is ook ter bescherming van onze archieven en collecties; bij vermissing of beschadiging van archiefstukken kunnen we contact met u opnemen. Wij bewaren de bezoekersregistratie vijf jaar. Tijdens de COVID-19 pandemie kunnen deze gegevens beschikbaar gesteld worden aan de GGD voor contactonderzoek in het geval van een vastgestelde besmetting.

2. Algemene informatie

 • Archiefonderzoek vereist concentratie. Houd rekening met de andere bezoekers.
 • Roken, eten en drinken is niet toegestaan in de studiezaal. 
 • Uw jas moet u ophangen aan de kapstok.
 • Bij het raadplegen van archiefstukken mag u alleen een uitwisbaar grijs potlood gebruiken.
 • Bezoekers hebben geen toegang tot de archiefbewaarplaats.

3. Hulp bij uw onderzoek

 • Onderzoek doet u zelfstandig. Als u vragen heeft over de manier waarop u een onderzoek moet starten of wanneer uw onderzoek dreigt vast te lopen, dan helpen de archiefmedewerkers u uiteraard graag verder.
 • Op uw verzoek en als daar voldoende tijd voor is, kan een archiefmedewerker een deel van uw onderzoek voor u doen. Raadpleeg voor de tarieven de actuele legesverordening van de gemeente Veenendaal. Per kwartier kost dat € 16,70.
 • Voor het uitvoeren van scanwerkzaamheden door de archiefmedewerker zullen er vanaf een kwartier werk kosten in rekening worden gebracht. Per kopie betaalt u € 0,91.

4. Inzage en openbaarheidsbeperking

De archiefstukken en collecties zijn gratis en uitsluitend in de studiezaal in te zien. Bij de archiefmedewerkers kunt u archiefstukken aanvragen. 

Het kan voorkomen dat u bepaalde bescheiden (tijdelijk) niet kunt raadplegen, bijvoorbeeld omdat:

 • ze in te slechte staat verkeren;
 • ze nog niet openbaar zijn;  
 • het archief nog niet geïnventariseerd is;
 • inzage in strijd is met de AVG (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).

5. Wat (niet) te doen bij raadplegen

Veel van ons materiaal is uniek en kwetsbaar. Daarom verzoeken wij u zeer zorgvuldig met deze stukken om te gaan. U bent verplicht de archiefbescheiden terug te geven in dezelfde staat als waarin u ze kreeg.

Bij het raadplegen van het materiaal is het niet toegestaan:

 • aantekeningen op de stukken te maken;
 • vouwen te maken of op andere wijze beschadigingen te veroorzaken;
 • de volgorde van los aangetroffen stukken te wijzigen; 
 • schrijfpapier of een arm op de stukken te leggen of op de stukken te leunen;
 • de vinger te bevochtigen bij het omslaan; 
 • labels en ander bindmateriaal te verwijderen.

6. Verfilmde en gedigitaliseerde bestanden

Stukken die gedigitaliseerd of op microfiche aanwezig zijn, worden niet in origineel ter inzage gegeven. 

7. Fotograferen en kopiëren

 • U mag, zonder flits en zonder geluid, foto’s maken van alle openbare archiefstukken. Raadpleeg bij twijfel over de openbaarheid altijd een archiefmedewerker.
 • Archiefstukken mogen enkel door een archiefmedewerker gekopieerd worden. Als het archiefstuk te kwetsbaar is, wordt het niet gekopieerd.
 • Uit boeken, tijdschriften, indexen en gekopieerde bronnen mag u zelf kopiëren, mits de materiële staat dit toelaat. Raadpleeg bij twijfel de archiefmedewerker.
 • De gemaakte kopieën rekent u af bij de archiefmedewerker. Raadpleeg voor de tarieven de actuele legesverordening van de gemeente Veenendaal.

8. Privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 • Inzage in archiefbescheiden met persoonsgegevens is mogelijk als het gaat om persoonsgegevens van overleden personen of archiefbescheiden ouder dan 75 jaar.
 • Inzage in archiefbescheiden met bijzondere persoonsgegevens  is alleen mogelijk als de gegevens geanonimiseerd worden of de inzage gevraagd wordt vanwege wetenschappelijke of historisch onderzoek of statistische doeleinden. 
 • Als er op archiefbescheiden een beperking is opgelegd vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, is inzage niet mogelijk.
 • Stukken uit de Burgerlijke Stand zijn pas openbaar na: geboorte 100 jaar, huwelijk 75 jaar, overlijden 50 jaar. 

9. Publicatie en auteursrechten

 • Op grond van de AVG mag u geen informatie publiceren of op andere wijze openbaar maken over nog levende personen op een zodanige wijze dat de belangen van deze personen kunnen worden geschaad.
 • Foto’s maken van stukken waar auteursrechten op rusten is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Wilt u deze toch publiceren, in welke vorm dan ook, dan bent u verplicht om toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. Raadpleeg voor nadere informatie een archiefmedewerker.
 • Bij publicatie van archiefstukken dient u altijd aan bronvermelding te doen, als volgt: Gemeentearchief Veenendaal – naam van het archief – inventarisnummer.
 • Van elke publicatie ontvangen wij graag een exemplaar.

10. Uitleningen

Uitleningen aan particulieren zijn niet mogelijk.

11. Overige bepalingen

 • We gaan er vanuit dat u zich aan bovenstaande huisregels en aan de aanwijzingen van de archiefmedewerkers houdt. Bezoekers die in strijd hiermee (dreigen te) handelen kan de toegang tot het gemeentearchief ontzegd worden.
 • Gemeente Veenendaal is niet aansprakelijk voor diefstal en/of het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen.